Diensten

Bouwtoezicht

Van bouw- naar gebruiksfase, veilig & volgens vergunning

De Jong BWT-Advies ziet erop toe dat er conform de vergunning, inclusief de voorwaarden, wordt gebouwd: Van het uitzetten van de kavel, heiwerkzaamheden, wapeningcontrole, controle van installaties en EPC-toezicht tót de eindcontrole van het gerealiseerde bouwwerk en de gereedmelding daarvan. Dit gebeurt op basis van de toezichtprotocollen van uw gemeente of door toepassing van het Landelijk Toezichtprotocol van de Vereniging BWT Nederland.  Er wordt vooral gelet op de kwaliteit van het gebouwde, waarbij de constructieve veiligheid en brandveiligheid hoge prioriteit hebben. Daarnaast houdt De Jong BWT-Advies toezicht op renovatie- en sloopwerkzaamheden, met speciale aandacht voor asbestverwijdering en bouwafvalstromen.

Handhavingtoezicht

De Jong BWT-Advies ondersteunt uw gemeente bij handhavingtoezicht. Hoe logisch ook, zonder handhaving heeft het stellen van regels geen zin.

  • Preventief .... Om ongewenste situaties te voorkomen door o.a. het geven van de juiste voorlichting aan betrokkenen.
  • Toezicht op illegale bouw …. Wanneer een bouwwerk gebouwd is zonder omgevingsvergunning, terwijl er wel een vergunning nodig was of wanneer er wel een omgevingsvergunning is verleend, maar het bouwwerk niet gebouwd wordt volgens de bij uw gemeente ingediende plannen.
  • Toezicht op illegaal gebruik …. Wanneer het gebruik van een bouwwerk of een perceel niet past binnen de bestemming die in het bestemmingsplan is opgenomen.
  • Toezicht op vergunningsvrije bouw …. Door toetsing van het bouwwerk aan de technische eisen van het Bouwbesluit. Ter waarborging van de veiligheid.
  • Rapportage & advies …. Van het begeleiden van een legalisatieonderzoek, het horen en verslaan van zienswijzen tot en met de daadwerkelijke aanschrijving.

Afhankelijk van het project kan de Jong BWT-Advies uw handhavingsbeleid geheel ten uitvoer brengen.

Toezicht brandveiligheid

Brandveiligheid staat hoog op de politieke agenda. Prioriteit nr. 1 - ook als het aan Nico de Jong van De Jong BWT-advies ligt.


De Jong BWT-Advies bezoekt en controleert voor uw gemeente of gebouwen voldoen aan alle brandveiligheidseisen, zoals die staan omschreven in het Bouwbesluit 2012. 

Hotels, ziekenhuizen, scholen, verzorgingstehuizen, appartementen en studentenkamers. 

Worden vergunningen en meldingen nageleefd? Nico de Jong voert periodieke of projectmatige controles uit, waarbij onder andere gelet wordt op: 

  • Bouwkundige tekortkomingen, zoals brandwerende scheidingen, doorvoeren, brandkleppen,afdichtingen en toegepaste materialen.
  • Installatietechnische tekortkomingen, zoals brandmeldinstallaties, sprinklers, rookmelders, brandslanghaspels. 
  • Organisatorische tekortkomingen, zoals het ontbreken van een goede bhv-organisatie, vluchtplannen en logboeken.

Het opmaken van een helder controlerapport maakt deel uit van de controles. Dit kan tegenwoordig op locatie volledig digitaal worden verzorgt door De Jong BWT-Advies. 

Voorkomen is beter dan genezen
Ook het geven van adviezen over brandpreventie wordt door De Jong BWT-Advies verzorgd, zodat gebruikers van panden hun brandveiligheidsvoorzieningen op peil houden. Denk aan voorlichting over rookmelders in de woning en studentenkamers, vrijhouden van vluchtwegen etc.

Interim teamleider

De Jong BWT-Advies bezit de juiste ervaring en knowhow om de teams van bouw- en woningtoezicht en handhaving van uw gemeente aan te sturen en te enthousiasmeren. Structuur, aansturing en verantwoording zijn de speerpunten.

Een TOPteam
Teamleider Nico de Jong vertaalt strategisch beleid naar concreet beleid op tactisch en operationeel niveau. Een teamleider die samenwerkt, niet nerveus wordt van nieuweprotocollen en werkprocessen, knopen doorhakt, zorgt voor taakverdeling en staat voor kwaliteit van dienstverlening. 

Onder andere door het doorlichten en optimaliseren van werkprocessen, het begeleiden en coachen van de inspecteurs, functionerings- en beoordelingsgesprekken, het vertalen van nieuwe ontwikkelingen in uitvoeringsbeleid en een actieve, op samenwerking gerichte opstelling in werk- en projectteams.

Training on the job

De Jong BWT-Advies begeleidt startende medewerkers of bouwkundigen met weinig ervaring binnen bouw- en woningtoezicht, met als doel het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit.

Meer leren op de werkvloer
Nico de Jong van De Jong BWT-Advies loopt mee met uw medewerkers en kijkt hoe zij hun werkzaamheden uitvoeren en waar zij tegenaan lopen. Vervolgens worden knelpunten vertaald naar een trainingsvoorstel en praktische tips and tricks. Nico de Jong traint, maakt wegwijs en voert gezamenlijke bouwcontroles uit.

Hét grote voordeel van deze werkplekbegeleiding is het hoge leerrendement. Knelpunten en onduidelijkheden worden direct opgelost.

Nieuwe werkprocessen

Landelijk toezichtprotocol, generalistisch handhaven en integrale handhaving...

Implementatie Landelijk Toezichtprotocol

Een protocol is voor gemeenten onmisbaar. Door het uit te voeren toezicht duidelijk vast te leggen, wordt de kwaliteit van het toezicht verbeterd. Wellicht maakt uw gemeente gebruik van een eigen protocol. Of u wilt het Landelijk Toezichtprotocol van de Vereniging BWT Nederland invoeren? Een nieuwe manier van werken brengt implementatieperikelen met zich mee, zoals personele aanpassingen of wijzigingen in uw automatisering. De Jong BWT-Advies adviseert en begeleidt u in dit traject.

Generalistisch Handhaven

… Ofwel één controleur voor meerdere vergunningen per klant. 
Wilt u een generalistisch handhaver binnen uw gemeente? De Jong BWT-Advies begeleidt uw gemeente bij het opzetten van ‘Het Generalistisch Handhaven Model’. Denkt u hierbij aan een inventarisatie van competente en beschikbare generalisten binnen uw afdeling, opleiding en begeleiding van de generalistische handhavers, goede communicatie tussen specialisten en generalisten en heldere taakverdeling tussen generalistische handhavers, specialisten en teamcoaches. Nico de Jong heeft ervaring in het Generalistisch Handhaven opgedaan als Teamleider Handhaving bij de Gemeente Hoogeveen.

Integrale Handhaving

Door het implementeren van de WABO worden gemeenten gestuurd om klantgerichter te gaan werken. Deze nieuwe manier van werken heeft grote gevolgen voor de handhaving: een geïntegreerde vergunning vraagt ook om een integrale handhaving. Kiest uw gemeente voor één voor alles of allen naar één: Eén generalist die toezicht houdt op alle aspecten van de fysieke leefomgeving of meerdere toezichthouders die gezamenlijk één locatie controleren.

De Jong BWT-Advies begeleidt u bij het bepalen van de juiste strategie en het organiseren van de uitvoering ervan. Een garantie op een succesvol verloop van plan naar uitvoering.